Onderzoeksrapporten e.d.

Rapport doelgericht registreren onvrijwillige zorg

Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS en VGN.

Het rapport geeft inzicht in op welke wijze instellingen onvrijwillige zorg kunnen en willen registreren. Het onderzoek is uitgevoerd bij een aantal instellingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het rapport is geschreven door Brenda Frederiks, Baukje Schippers, Sofie Steen en Moniek Huijs.

20022018 Definitieve versie rapport doelgericht registreren_

Brief Raad van State 

In april 2016 hebben verschillende deskundigen een brief naar de Raad van State gestuurd over de toekomstige Wet zorg en dwang. Aanleiding is een tweede nota van wijziging voor de Wet verplichte ggz, die ook wijzigingen mee brengt voor de Wet zorg en dwang. In de brief wordt de Raad van State verzocht kennis te nemen van een aantal cruciale aspecten van de Wet zorg en dwang. De briefschrijvers vrezen dat met de inwerkingtreding van de – nu voorliggende – Wet zorg en dwang de rechtsbescherming van cliënten met een verstandelijke beperking achter uit zal gaan, in plaats van verbeteren. Klik hier voor de brief.

 

Tweede evaluatie Wet Bopz

In 2002 verscheen de tweede evaluatie van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Ik maakte deel uit van de commissie voor deelonderzoek 3, dat betrekking had op de interne rechtspositie in de psychogeriatrie en de verstandelijk gehandicaptensector. Klik hier voor het rapport van de tweede evaluatie van de Wet Bopz (Den Haag: ZonMw, maart 2002).

 

Juridische analyse vrijheidsbeperking in de zorg 

In oktober 2013 verscheen een juridische analyse van wetgeving, rechtspraak, literatuur en bestaande richtlijnen over het thema vrijheidsbeperking in de zorg (Dörenberg, Embregts, Nieuwenhuijzen en Frederiks). Deze analyse maakt deel uit van het tweejarig onderzoek “Dwang en drang: verantwoord omgaan met en het afbouwen van vrijheidsbeperking in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking”. Dit project liep van september 2011 tot oktober 2013 en bestond uit drie deelprojecten, die zijn uitgevoerd door een consortium van de opleidings-ˇ en kennisinstellingen:  Hogeschool Leiden (penvoerder), Vrije Universiteit medisch centrum Amsterdam (afd. Sociale geneeskunde) en EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, Vrije Universiteit Amsterdam (afd. Ontwikkelingspedagogiek), Tilburg University (Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo), Nederlands instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg (NIVEL) en Landelijk Kenniscentrum LVB en de werkveldinstellingen De La Salle (onderdeel van Koraal Groep), Dichterbij en William Schrikker Groep. Het project is mogelijk gemaakt met een RAAK-ˇpubliek subsidie van Stichting Innovatie Alliantie. Klik hier voor de juridische analyse.

 

Handreiking Bemoeizorg

In oktober 2015 verscheen de handreiking “Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking: een handreiking voor begeleiders die dagelijks zorg en ondersteuning bieden aan cliënten”, geschreven door  Vivianne Dörenberg en mijzelf. Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van een juridisch-empirisch onderzoek in de periode 2014-2015, dat plaatsvond bij een zorgaanbieder die zowel 24-uurs wonen als individueel wonen biedt aan cliënten met een lichte verstandelijke beperking. De kern van de handreiking vormt een stappenplan waarmee begeleiders een kader krijgen aangereikt dat zij kunnen gebruiken tijdens het overwegen en toepassen van bemoeizorg. Hoewel de handreiking gebaseerd is op onderzoek bij en met cliënten met een lichte verstandelijke beperking, is de inhoud ervan breder inzetbaar. Ook bij cliënten met een matige verstandelijke beperking kan immers sprake zijn van bemoeizorg. Klik hier voor de handreiking.

 

Handreiking toezichthoudende domotica

In 2007 startte het EMGO instituut van het VUmc een onderzoek naar de ethische en juridische aspecten van het gebruik van domotica. Op basis van dit onderzoek kwam de handreiking Toezichthoudende domotica (Niemeijer, Depla, Frederiks en Hertogh) tot stand: een handreiking voor zorginstellingen Verantwoorde en zorgvuldige toepassing van toezichthoudende domotica in de residentiële zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Klik hier voor de handreiking.

 

Proefschrift 

In 2004 promoveerde ik op het proefschrift: “Rechtspositie van mensen met een verstandelijk handicap. Van Beperking naar ontplooiing.” In dit proefschrift ligt het accent op het thema vrijheidsbeperking (juridisch en empirisch onderzoek) in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Voor deze publicatie heeft Brenda in 2005 de Ds. Visscherprijs 2005 ontvangen. Deze prijs wordt iedere twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle publicatie heeft verzorgd over integratie en participatie van mensen met een verstandelijke handicap in de samenleving. Klik hier voor het proefschrift.